Afdruk

Informatieplicht volgens §5 E-Commerce Law,
§14 bedrijfsnummer,
§63 Handelsvoorschriften en openbaarmakingsplicht volgens §25 Mediawet.

Luxxlodges.tirol
Erik en Vera van den Berg
Holzgau 33,
6654 Holzgau,
Oostenrijk

Bedrijfsdoel:
Verhuur | Appartement-vakantie

Tel.: +43 676 369 66 14
E-Mail: info@luxxlodges.tirol

Beroepsrecht: Handelsregels: www.ris.bka.gv.at

Toezichthoudende autoriteit / handelsautoriteit: Bezirkshauptmannschaft Reutte
Functietitel: Verhuur
Toekennende staat: Oostenrijk

Deze website is gebouwd door www.bergagentur.com.

Contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming
Als u vragen heeft over gegevensbescherming, vindt u hieronder de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon of kantoor:

Erik en Vera van den Berg
Holzgau 33
A 6654 Holzgau
E-Mail-Adresse: info@luxxlodges.tirol
Telefoon: +43 676 369 66 14
Afdruk: https://luxxlodges.tirol/impressum/?lang=de

Beeldmateriaal

De afbeeldingen, foto’s en grafieken op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

De beeldrechten behoren toe aan de volgende fotografen en bedrijven:

 • bergagentur.com
 • Tourismus Lechtal
 • Adobe Stock

Copyright melding

Op alle inhoud van deze website (afbeeldingen, foto’s, teksten, video’s) rust copyright. Vraag het ons voordat u de inhoud van deze website distribueert, reproduceert of exploiteert, bijvoorbeeld door deze opnieuw te publiceren op andere websites. Indien nodig zullen wij het ongeoorloofd gebruik van delen van de inhoud op onze site juridisch vervolgen.

Als u inhoud op deze website aantreft die in strijd is met het auteursrecht, neem dan contact met ons op.

Onze website bevat links naar andere websites waarvan wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud. We zijn niet aansprakelijk voor gelinkte websites omdat we geen kennis hadden van illegale activiteiten, we hebben dergelijke illegale activiteiten niet opgemerkt en we zouden links onmiddellijk verwijderen als we op de hoogte zouden zijn van illegale activiteiten.

Als u illegale links op onze website opmerkt, neem dan contact met ons op. De contactgegevens vindt u in het impressum.

Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website

Wij zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van de inhoud van deze website en streven ernaar om correcte en actuele informatie te verstrekken. Helaas kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van alle inhoud op deze website, in het bijzonder voor die van derden. Als dienstverlener zijn wij niet verplicht om toezicht te houden op de door u verzonden of opgeslagen informatie of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.

Onze verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik van informatie te blokkeren volgens de algemene wetten als gevolg van gerechtelijke of officiële bevelen blijven onaangetast, zelfs als wij niet verantwoordelijk zijn.

Als u problematische of illegale inhoud opmerkt, neem dan onmiddellijk contact met ons op zodat we de illegale inhoud kunnen verwijderen. De contactgegevens vindt u in het impressum.

EU-geschillenbeslechting

In overeenstemming met de verordening online geschillenbeslechting in consumentenzaken (ODR-regelgeving), informeren wij u graag over het online geschillenbeslechtingsplatform (OS-platform).
Consumenten hebben de mogelijkheid om klachten in te dienen bij het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie op http://ec.europa.eu/odr?tid=121829558. U vindt de nodige contactgegevens hierboven in onze juridische kennisgeving.

Wij willen u er echter op wijzen dat wij niet bereid of verplicht zijn om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.

Op alle teksten rust copyright.

Bron: Gemaakt met de afdrukgenerator van AdSimple

Gegevensbescherming

Inhoudsopgave

Inleiding en overzicht

We hebben deze gegevensbeschermingsverklaring (versie 15.09.2021-111829558) geschreven om u, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de toepasselijke nationale wetgeving, uit te leggen welke persoonsgegevens (kortweg gegevens) wij als verantwoordelijke – en die van Verwerkers in opdracht van ons (bijvoorbeeld provider) – verwerken, in de toekomst zullen verwerken en welke legitieme opties u heeft. De gebruikte termen moeten als genderneutraal worden opgevat.
Kortom: wij geven u uitgebreide informatie over de gegevens die wij over u verwerken.

Gegevensbeschermingsverklaringen klinken meestal erg technisch en gebruiken juridische terminologie. Deze verklaring inzake gegevensbescherming is echter bedoeld om de belangrijkste zaken voor u zo eenvoudig en transparant mogelijk te beschrijven. Voor zover transparantie gunstig is, worden technische termen op een leesvriendelijke manier uitgelegd, worden links naar meer informatie verstrekt en worden afbeeldingen gebruikt. Hiermee informeren we in duidelijke en eenvoudige taal dat we persoonsgegevens alleen verwerken in het kader van onze zakelijke activiteiten als daar een overeenkomstige wettelijke basis voor is. Dit is zeker niet mogelijk als je een zo beknopte, onduidelijke en juridisch-technische uitleg geeft, zoals die vaak standaard op internet staat als het gaat om gegevensbescherming. Ik hoop dat je de volgende uitleg interessant en informatief vindt en misschien is er een of ander stukje informatie waar je niet bekend mee was.
Als u nog vragen heeft, willen wij u vragen contact op te nemen met de hieronder genoemde verantwoordelijke of in de juridische kennisgeving, de bestaande links te volgen en meer informatie op sites van derden te bekijken. Uiteraard vindt u ook onze contactgegevens in het impressum.

Toepassingsgebied

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door ons in het bedrijf worden verwerkt en op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door bedrijven in opdracht van ons (contractverwerkers). Met persoonlijke gegevens bedoelen we informatie in de zin van artikel 4 nr. 1 AVG, zoals de naam, het e-mailadres en het postadres van een persoon. De verwerking van persoonsgegevens zorgt ervoor dat wij onze diensten en producten kunnen aanbieden en factureren, zowel online als offline. De reikwijdte van deze gegevensbeschermingsverklaring omvat:

 • alle online aanwezigheid (websites, online winkels) die we exploiteren.
 • Optredens op sociale media en e-mailcommunicatie.
 • mobiele apps voor smartphones en andere apparaten.

In het kort: De privacyverklaring is van toepassing op alle gebieden waarin persoonsgegevens in het bedrijf op gestructureerde wijze worden verwerkt via de genoemde kanalen. Als wij buiten deze kanalen rechtsbetrekkingen met u aangaan, zullen wij u zo nodig separaat informeren.

Rechtsgronden

In de volgende gegevensbeschermingsverklaring geven wij u transparante informatie over de wettelijke principes en voorschriften, d.w.z. de rechtsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die ons in staat stellen om persoonsgegevens te verwerken.
Wat het EU-recht betreft, verwijzen we naar VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016. Uiteraard kunt u deze algemene verordening gegevensbescherming van de EU online raadplegen op EUR-Lex, de toegangspoort tot de EU -Rechts, onder https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 nalezen.

Wij verwerken uw gegevens alleen als minimaal één van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 1. Toestemming (Artikel 6 Paragraaf 1 lit. a AVG): U heeft ons toestemming gegeven om gegevens voor een bepaald doel te verwerken. Een voorbeeld is de opslag van de gegevens die u in een contactformulier hebt ingevoerd.
 2. Contract (Artikel 6 Paragraaf 1 lit.b AVG): Wij verwerken uw gegevens om een ​​contract of precontractuele verplichtingen met u na te komen. Als wij bijvoorbeeld een verkoopovereenkomst met u sluiten, hebben wij vooraf persoonsgegevens nodig.
 3. Wettelijke verplichting (Artikel 6 lid 1 lit. c AVG): Als wij wettelijk verplicht zijn, verwerken wij uw gegevens. Zo zijn wij wettelijk verplicht facturen te bewaren voor de boekhouding. Deze bevatten meestal persoonsgegevens.
 4. Gerechtvaardigde belangen (Artikel 6 lid 1 lit.f AVG): In het geval van gerechtvaardigde belangen die uw grondrechten niet beperken, behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens te verwerken. We moeten bijvoorbeeld bepaalde gegevens verwerken om onze website veilig en economisch efficiënt te kunnen exploiteren. Deze verwerking is dus een gerechtvaardigd belang.

Overige voorwaarden zoals het maken van opnamen in het algemeen belang en de uitoefening van openbaar gezag alsmede de behartiging van vitale belangen zijn bij ons doorgaans niet van toepassing. Indien een dergelijke rechtsgrondslag relevant zou zijn, zal deze op het juiste punt worden getoond:

 • In Oostenrijk is dit de federale wet voor de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens (wet inzake gegevensbescherming), kortweg DSG.
 • In Duitsland is de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens, of kortweg BDSG, van toepassing.

Als er andere regionale of nationale wetten van toepassing zijn, zullen we u hierover informeren in de volgende secties.

Contactgegevens van de verantwoordelijke

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, vindt u hieronder de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon of kantoor:

Erik en Vera van den Berg
Holzgau 33
A 6654 Holzgau

Bevoegd om te vertegenwoordigen:
E-Mail: info@luxxlodges.tirol
Telefoon: +43 676 369 66 14
Afdruk: https://luxxlodges.tirol/impressum/?lang=de

Opslagperiode

Het feit dat wij persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten is voor ons een algemeen criterium. Dit betekent dat wij persoonsgegevens verwijderen zodra de reden voor de gegevensverwerking niet meer bestaat. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om bepaalde gegevens op te slaan, zelfs nadat het oorspronkelijke doel niet meer bestaat, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden.

Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd of als u uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden de gegevens zo snel mogelijk verwijderd en tenzij er een bewaarplicht is.

We zullen u hieronder informeren over de specifieke duur van de respectieve gegevensverwerking, voor zover we over meer informatie beschikken.

Rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Volgens artikel 13 AVG heeft u de volgende rechten om ervoor te zorgen dat gegevens eerlijk en transparant worden verwerkt:

 • Volgens artikel 15 AVG heeft u recht op informatie of wij uw gegevens verwerken. Als dit het geval is, hebt u het recht om een ​​kopie van de gegevens te ontvangen en om de volgende informatie te vernemen:
  • met welk doel wij de verwerking uitvoeren;
  • de categorieën, d.w.z. de soorten gegevens die worden verwerkt;
  • wie deze gegevens ontvangt en, als de gegevens worden doorgegeven aan derde landen, hoe de veiligheid kan worden gegarandeerd;
  • hoe lang de gegevens worden bewaard;
  • het bestaan ​​van het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
  • dat u een klacht kunt indienen bij een toezichthoudende autoriteit (links naar deze autoriteiten vindt u hieronder);
  • de herkomst van de gegevens, als we deze niet van u hebben verzameld;
  • of er profilering wordt uitgevoerd, d.w.z. of gegevens automatisch worden geëvalueerd om tot een persoonlijk profiel van u te komen.
 • Volgens artikel 16 AVG heeft u het recht om uw gegevens te corrigeren, wat betekent dat wij de gegevens moeten corrigeren als u fouten aantreft.
 • Volgens artikel 17 AVG heeft u het recht op verwijdering (“recht om te worden vergeten”), wat specifiek betekent dat u de verwijdering van uw gegevens kunt aanvragen.
 • Volgens artikel 18 AVG heeft u het recht op beperking van de verwerking, wat inhoudt dat wij de gegevens alleen mogen opslaan maar niet meer gebruiken.
 • Volgens artikel 19 AVG heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat wij u op verzoek uw gegevens in een gangbaar formaat zullen verstrekken.
 • Volgens artikel 21 AVG heeft u een recht van bezwaar, wat na handhaving zal leiden tot een wijziging in de verwerking.
  • Als de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) (algemeen belang, uitoefening van openbaar gezag) of artikel 6, lid 1, onder f) (gerechtvaardigd belang), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Wij gaan dan zo snel mogelijk na of wij wettelijk aan deze tegenstrijdigheid kunnen voldoen.
  • Als gegevens worden gebruikt om direct mail uit te voeren, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dit soort gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens dan niet meer gebruiken voor direct marketing.
  • Als gegevens worden gebruikt om profilering uit te voeren, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens dan niet meer gebruiken voor profilering.
 • Volgens artikel 22 AVG heeft u mogelijk het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking (bijv. profilering).

Kortom: u heeft rechten – aarzel niet om contact op te nemen met de hierboven vermelde verantwoordelijke!

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of uw aanspraken op gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is de gegevensbeschermingsautoriteit voor Oostenrijk, wiens website u kunt vinden op https://www.dsb.gv.at/. In Duitsland is er voor elke deelstaat een functionaris voor gegevensbescherming. Neem voor meer informatie contact op met de federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (BfDI). De volgende lokale gegevensbeschermingsautoriteit is verantwoordelijk voor ons bedrijf:

Alle teksten zijn auteursrechtelijk beschermd.

Bron: Gemaakt met de Datenschutz Generator van AdSimple